skip to main content

Back to Search Results

Piotr Sarota

Piotr Sarota

Lesser Poland, Poland

Coaching Expertise: Career, Enterprise Business, Executive Coaching, Faith, Families, Leadership, Managers, Parenting, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Teams, Technology

Coaching Availability: Is accepting new clients

Coaching Method: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Workshops

Coaching Language: English (USA)

About Piotr Sarota

Piotr Sarota posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu agencji public relations o zasięgu międzynarodowym.  

Pomaga w odkrywaniu i rozwijaniu talentów na różnych etapach kariery zawodowej oraz wzmacnianiu zespołów i firm przez wprowadzanie metodologii mocnych stron.  

Jest praktykiem, bazuje na doświadczeniu pracy z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami oraz prowadzeniu zespołu konsultantów.  

Certyfikowany trener Gallupa, mediator wg metody NVC (Nonviolent Communication), szkolił się w zakresie RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowań), doradca biznesowy.  

Piotr jest mężem i ojcem trzech córek, zaangażowany w życie wspólnoty chrześcijańskiej Betelewo.  

W wolnych chwilach biega i czyta książki.  

Satysfakcję sprawia mu wspieranie w rozwoju ludzi, z którymi pracuje.  

Komu mogę pomóc?  

•       przedsiębiorcom,

•       managerom,

•       specjalistom z działów HR,

•       osobom indywidualnym chcącym rozwijać się zgodnie ze swoimi talentami, poszukującym ścieżki kariery lub planującym jej zmianę.  

Moje talenty: empatia, rozwijanie innych, naprawianie, współzależność, zbieranie.  

Piotr Sarota has a 10-year experience in leading a public relations agency with an international scope of business.  

He helps discover and develop talents in various steps of their professional career as well as empower teams through implementing the Strengths-Based methodology.  

He’s a practitioner experienced in working with people who manage businesses and leading his own team of consultants.  

Gallup-certified coach, NVC (Nonviolent Communication) mediator, trained in RBT (Rational Behavior Therapy), business consultant.  

Piotr is a husband with three daughters, engaged in a Christian Betelewo community.  

In his free time, he likes running and reading books.  

Supporting his collaborators’ development is what makes him satisfied.  

Who can I help?  

•       Entrepreneurs

•       Managers

•       HR specialists

•       Individuals who want to develop according to their talents, seeking their career path or planning its change.  

My talents: empathy, developer, restorative, connectedness, input.