ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปีและเครือข่ายระดับสากล บริษัทแกลลัพเป็นหนึ่งเหนือใครในด้านความรู้เกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงาน กลุ่มลูกค้า และประชากรทั่วโลก แกลลัพมุ่งเน้นให้คำปรึกษา 3 ด้านสำคัญหลักๆ ได้แก่ การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาภาวะผู้นำ และการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสากล แกลลัพจะส่งมอบผลการวิเคราะห์และคำแนะนำต่างๆ ให้กับลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำและองค์กรแก้ไขปัญหาที่จำเป็นและเร่งด่วน

ผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนของแกลลัพล้วนเป็นมือหนึ่งในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject Matter Expert:SME) ที่เชื่อถือได้ และนักเขียนติดอันดับหนังสือขายดี ผู้เชี่ยวชาญของแกลลัพต่างเป็นผู้รู้และมีความชำนาญในเทคนิคการวิเคราะห์ การสร้างความผูกพันกับลูกค้า การสร้างความผูกพันของพนักงาน วัฒนธรรม การพัฒนาภาวะผู้นำ การคัดเลือกพนักงานตามความสามารถและพรสวรรค์ อัตลักษณ์องค์กร การเป็นผู้ประกอบการ และสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความชำนาญในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการธนาคาร การเงิน สุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ การบริการ การศึกษา ภาครัฐบาล และการทำการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)

การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์: ต้นแบบการเติบโตอย่างยั่งยืน

แกลลัพบริการการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาหลากหลายที่พบในด้านสถานที่ปฏิบัติงาน และตลาดการดำเนินธุรกิจ ที่ปรึกษาของแกลลัพประยุกต์ใช้กรอบความคิดของเส้นทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อแสดงให้บรรดาผู้นำและองค์กรเข้าใจวิธีการที่จะดึงสมรรถภาพและธรรมชาติของพนักงานแต่ละคนออกมาเพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานให้สูงที่สุดและพัฒนาวิธีการคิดกลยุทธ์และการดำเนินงาน

เส้นทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค

กุญแจสำคัญที่เรามุ่งเน้นก็คือความเข้าใจในบทบาทของการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีผลต่อการประสบความสำเร็จ แกลลัพช่วยให้แต่ละบริษัทประเมินผลและพัฒนาผู้นำระดับต่างๆ ในองค์กร ซึ่งงานหลักของเราคือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและจัดระบบวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับการส่งเสริมผู้นำที่มีความสามารถได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำแนะนำของแกลลัพเป็นการให้คำปรึกษาที่มีระบบข้อมูลและผลการประเมินตามหลักวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนโดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดผลประกอบการสูงสุดและเติบโตอย่างยั่งยืน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 1990 แกลลัพได้ริเริ่มการศึกษาเรื่อง "ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร" และคิดค้นเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินผลการทำงานและบริหารพนักงาน --- ที่เรียกว่า Gallup Q12 : 12 ปัจจัยในการสร้างความผูกพันในที่ทำงาน ซึ่งนำไปปฏิบัติได้จริงและพิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงการส่งผลต่อผลประกอบการขององค์กร

นอกจาก Gallup Q12 แล้ว แกลลัพยังพร้อมนำเสนอระบบและเครื่องมือการวัดผลอีกมากมายที่สามารถช่วยให้องค์กรทั่วโลกเกิดการพัฒนาก้าวกระโดด ตัวอย่างเช่น Customer Engagement Score (CES) ที่ใช้วัดระดับความผูกพันของลูกค้าต่อองค์กร Clifton StrengthsFinder ซึ่งใช้ในการประเมินศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนา Entrepreneurial StrengthsFinder (ESF) ในฐานะเครื่องมือประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ และ Executive Leadership Interview (ELI) ที่ใช้ในการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหาร นอกจากนี้แกลลัพยังมีเครื่องมือตัวอื่นๆ อีกมากมาย

การวิเคราะห์ในระดับสากล: การเข้าใจในความคาดหวังของผู้คน

ตามแนวทางการสำรวจโพลทั่วโลกของแกลลัพ (Gallup's World Poll) แกลลัพได้ทำการสำรวจข้อมูลในประเทศต่างๆ มากกว่า 160 ประเทศ ทำให้เราเข้าใจความต้องการของผู้คนในนานาประเทศอย่าลึกซึ้ง ที่ปรึกษาของแกลลัพสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ตามแนวทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้นำและองค์กรต่างๆ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชากร พนักงาน และลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้นำเหล่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นทีม World Poll ของเรายังให้ข้อมูลแก่บรรดาผู้นำในประเด็นปัญหาสำคัญที่ประเทศและสังคมของพวกเขากำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี การจ้างงาน การกระจายรายได้ของประชากร รวมถึงการประเมินความผูกพันและการใช้ชีวิตในสถานปฏิบัติงาน

คลังความรู้แกลลัพ

เจาะลึกมุมมองและพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อยของธนาคารไทย : ทำไมลูกค้าธนาคารไทยไม่ผูกพันกับธนาคาร

เมื่อผู้บริหารไม่มีความผูกพัน พนักงานก็จะไม่มีความผูกพันเช่นกัน

คิดว่าธนาคารของคุณแตกต่างจากที่อื่นหรือ? คุณคิดผิดแล้ว