skip to main content

Back to Search Results

Beata Karwowska

Beata Karwowska

Poland

Coaching Expertise: Career, Education, Enterprise Business, Leadership, Life Coaching, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams, Wellbeing, Women

Coaching Availability: Is accepting new clients

Coaching Method: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), Individual (In-Person, Phone or Zoom), Online Video Conference (e.g. Zoom), Workshops

Coaching Language: English (USA), Français, Polski

About Beata Karwowska

MOJE TOP 5

INTELLECTION | INPUT| IDEATION | LEARNER | WOO 

 

UWALNIAM MOCNE STRONY: Pomagam liderom i ich organizacjom odnosić sukces budując na ich mocnych stronach.

 

Moją misją życiową jest budzenie ciekawości klientów do poszukiwania własnej i najlepszej dla nich drogi, która zaprowadzi ich do oczekiwanego sukcesu, realizowania swoich celów i marzeń zgodnie z własnymi talentami.

 

W mojej pracy łączę ponad 10 letnie doświadczenie liderskie zdobyte w międzynarodowych korporacjach z pracą z mocnymi stronami w oparciu o metodologię Gallup’a oraz systemowym podejściem do budowania rezyliencji - dobrostanu psychofizycznego pracowników.

 

Jestem certyfikowanym coachem ICF na poziomie PCC, certyfikowanym coachem i mentorem budowania rezyliencji Instytutu HeartMath®, Certyfikowanym Praktykiem NLP. 

Jestem współautorką książki dla coachów "Psychologia w coachingu - czyli o tym, jak uczynić proces efektywnym”.

 

Współtworzę firmę Strengths Community, która pomaga organizacjom wydobyć i wykorzystać najmocniejsze strony liderów, zespołów i pracowników. Wspieramy naszych Klientów we wzmacnianiu zaangażowania ludzi i rozwoju biznesu. Wiemy, że naturalne ludzkie talenty to potencjał, którego wykorzystanie przynosi organizacjom wymierne korzyści biznesowe.

 

 

 

Promujemy rozwój w oparciu o mocne strony w Polsce, m.in. w ramach grupy na Facebook’u (Strengths Community - Społeczność mocnych stron i talentów Gallupa) oraz podczas regularnych meetupów entuzjastów mocnych stron.

 

 

Eng version:

 

UNLEASHING STRENGTHS: I help leaders and their organizations succeed by leveraging their strengths.

 

 

MY TOP 5

 

INTELLECTION | INPUT| IDEATION | LEARNER | WOO 

 

My life mission is to awaken my clients' inquisitiveness to find their own and the best path for them, which will lead them to the expected success, realizing their goals and dreams in line with their talents.

 

In my work I integrate more than 10 years of leadership experience gained in international Corporations with intentional work on strengths based on Gallup methodology and a systemic approach to building employee’s resilience/ wellbeing.

 

I am an ICF certified coach at the PCC level, HeartMath® Institute Certified BPR Coach and Mentor, and Certified NLP Practitioner. 

I am co-author of the book for coaches "Psychology in coaching - or how to make the process effective".

 

 

I am a co-founder of Strengths Community, which helps organizations identify and leverage strengths of their leaders, teams and employees. We support our clients in strengthening engagement of their employees and developing their business. We know that people’s natural talents form a potential, which if unleashed drives business results.

 

We promote strengths-based development in Poland: on a Facebook group (Strengths Community - Społeczność mocnych stron i talentów Gallupa) and during regular strengths meetups.